Cơ cấu tổ chức

cd
 

Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ: Chủ tịch

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Điện thoại: 0935.296522

Nhiệm vụ

-Phụ trách chung, xây dựng KH hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ, hoạt động năm học;

-Viết báo cáo gửi công đoàn các cấp;

-Tiếp nhận và xử lý các văn bản của CĐ các cấp;

-Tổ chức họp BCHCĐ định kỳ và CĐ mở rộng;

-Phụ trách công tác thi đua;

-Phụ trách công tác xã hội từ thiện.

 
cd
 

Thiều Châu Thanh

Chức vụ: Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐ

Email: tcthanhpro@gmail.com

Điện thoại: 0905.308268

Nhiệm vụ

-Phụ trách công tác chuyên môn: XD và lập kế hoạch thực hiện các hoạt động liên quan đến chuyên môn đào tạo theo nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học;

- Xây dựng KH, viết BC gửi CĐ các cấp về công tác kiểm tra của CĐ

 
cd
 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ: UVBCHCĐ

Email: tuancl2000@yahoo.com

Điện thoại: 0905.183951

Nhiệm vụ

-Phụ trách phong trào TDTT: XD kế hoạch hoạt động, CLB TDTT theo nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học;

-Phụ trách công tác văn phòng của CĐ;

-Theo dõi công tác thi đua của tổ CĐ khoa Đại cương.

 
cd
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ: UVBCHCĐ

Email: haioihai@gmail.com

Điện thoại: 0906.469968

Nhiệm vụ

-Phụ trách phong trào VHVN: XD kế hoạch hoạt động, nghiên cứu tổ chức các chương trình giao lưu VHVN giữa các tổ CĐ trong nhà trường và các đơn vị bạn theo nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học;

-Theo dõi công tác thi đua của tổ CĐ PĐT-Khoa NT.

 
cd
 

Hà Thị Hồng Nhung

Chức vụ: UVBCHCĐ

Email: hongnhung.bkhtc@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 01654726873

Nhiệm vụ

-Kế toán CĐ;

-Cập nhật thông tin của CĐV in và chuyển đến các tổ trưởng CĐ mức đóng CĐ phí theo quý;

-XD kế hoạch chi tiêu của CĐ theo nhiệm kỳ và theo năm học;

-XH từ thiện;

-Theo dõi công tác thi đua của tổ CĐ Ban KHTC-PHCTB.

 
cd
 

Phùng Thị Long

Chức vụ: UVBCHCĐ

Email: longptcm2@gmail.com

Điện thoại: 01672909389

Nhiệm vụ

-Phụ trách công tác nữ công: XD KH hoạt động của Ban nữ công theo nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học;

-Viết BC gửi CĐ các cấp theo định kỳ;

-Thủ quỹ;

-Theo dõi công tác thi đua của tổ CĐ khoa GDMN.

 
cd
 

Lê Thị Na

Chức vụ: UVBCHCĐ

Email: lena.mnth@gmail.com

Điện thoại: 0963.210262

Nhiệm vụ

-Ghi chép biên bản cuộc họp BCHCĐ;

-Thành viên của UBKT CĐ: phụ trách ghi biên bản, giúp Chủ nhiệm UBKT CĐ hoàn thiện thủ tục hồ sơ BC CĐ ngành theo định kỳ;

-Theo dõi công tác thi đua của tổ CĐ trường MNTH.